Pravidla soutěže „ifm MSV 2019“

Tato pravidla upravují podmínky soutěže „ifm MSV 2019“ (dále jen „Soutěž“) a jsou jediným dokumentem, který zcela a závazně upravuje pravidla této soutěže.

Pořadatel a organizátor soutěže
Pořadatelem soutěže je ifm electronic, spol. s r.o. , se sídlem Jihlavská 1558/21, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 496 22 676, vedená u městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 24619 (dále jen „Pořadatel“).

Podmínky soutěže, místo a doba trvání

Soutěž se koná od 7.10.2019 do 11. 10. 2019 23:59 (dále jen „Soutěžní období“). Soutěž je popsána na internetových stránkách www.closetoyou.cz (dále jen „webové stránky soutěže“), kde se mohou účastníci seznámit s jejích obsahem. Plnění soutěžního úkolu se odehrává v prostorách Výstaviště Brno ve stejném termínu.

Soutěžící
Soutěže se může účastnit každý, kdo dosáhl věku nejméně 18 let a má bydliště v České republice.

 • Pro účast v Soutěži je nutné kdykoliv během Soutěžního období zaslat na e-mailovou adresu Pořadatele marketing@closetoyou.cz datové video v délce trvání min. 30 s (třicet sekund) spolu s těmito údaji:
 • Jméno a příjmení Soutěžícího
 • Kontaktní adresa Soutěžícího (Ulice, Město, PSČ)
 • Telefonní číslo Soutěžícího
 • E-mailová adresa Soutěžícího

Každý účastník se může registrovat pouze jednou a pouze pod svým vlastním jménem a e-mailem, Pořadatel si vyhrazuje právo zkontrolovat toto pravidlo technickými i organizačními prostředky.

Všechny osoby, které se podílely na přípravě této Soutěže, zejména osoby zaměstnané nebo v podobném vztahu s Pořadatelem, nejsou způsobilé k účasti v soutěži, stejně jako jejich rodinní příslušníci a osoby, které jsou jim blízké.

Popis cen

 1. cena - iPad Pro 11" 64GB
 2. cena - 3 denní pobyt v resortu Malevil + digitální BBQ teploměr
 3. cena - 3 denní pobyt v resortu Malevil + přenosný Bluetooth reproduktor JBL
 4. cena - 3 denní pobyt v resortu Malevil
 5. cena Přenosný Bluetooth reproduktor JBL od ifm
 6. - 99. cena tričko ifm IO-Link

Mechanismus soutěže, hodnocení vítězů
Úkolem účastníka je natočit video o prezentaci společnosti ifm na Mezinárodním Strojírenském Veletrhu v Brně v roce 2019 v délce trvání min. 30 s. Video musí být zasláno na e-mailovou adresu pořadatele marketing@closetoyou.cz max. do 11.10.2019 23:59. 

Videa budou vyhodnocena společností ifm electronic spol. s r.o. na základě originality příspěvku a poutavosti jeho obsahu pro odbornou i laickou veřejnost (více v části "Pravidla pro obsah videa"). Jako nejlepší bude vyhodnoceno to, které upoutá vtipem i obsahem a divák ho s chutí dokouká do konce.

Pořadatel soutěže informuje výherce prostřednictvím e-mailu, který soutěžící poskytl během registrace, do pěti (5) dnů po skončení Soutěže a Výherce bude požádán, aby poskytl údaje nezbytné pro předání nebo odeslání Výhry nebo pro další komunikaci. Pokud Výherce opakovaně nereaguje ani na e-mail odeslaný Pořadatelem soutěže, nebo neposkytne-li kontaktní údaje do 24 hodin po odeslání e-mailu, jeho nárok na výhru zaniká bez jakékoli náhrady.

Pravidla pro obsah videa
Obsah soutěžního videa je ponechán na Soutěžících. Video lze pojmout různými způsoby, důležité je, aby se děj videa odehrával v prostorách expozice ifm na MSV 2019(před anebo vně ifmtruck).

Možné příklady pojetí děje ve videu:

 • Obecná prezentace společnosti ifm electronic a jejího exponátu na MSV 2019 (co ifm umí, co vystavuje, v čem je nejlepší)
 • Humorné video o exponátu ifmtruck na MSV 2019, např. jeho designu nebo velikosti
 • a další...

Na videu může vystupovat jedna nebo více osob, musí být doprovázeno hlasovým komentářem a tematicky se vztahovat pouze ke společnosti ifm electronic, spol. s r.o., dále v něm musí být zobrazena její prezentace na MSV 2019 (ifmtruck). Nesmí obsahovat vulgární, zesměšňující, nebo jiným způsobem nevhodné poznámky a nesmí se negativně vyjadřovat ke konkurenčním vystavovatelům.

Osobní údaje
Registrací bere Soutěžící na vědomí zpracovávání jím poskytnutých osobních údajů, a to v rozsahu jméno, příjmení, kontaktní adresa (ulice, PSČ, město), telefonní číslo a e-mailová adresa, případně, pokud v rámci komunikace poskytne v souvislosti se soutěží jiný podobný kontaktní údaj, rovněž tyto další údaje (dále „osobní údaje“). Správcem osobních údajů je Pořadatel.

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem realizace soutěže a všech s tím souvisejících činností (vyhodnocení soutěže, určení výherce, předání výhry, prezentace výsledků soutěže veřejnosti apod.), včetně případných reklamací a kontroly souladu soutěže s právními předpisy.
Zpracovávání osobních údajů se děje z důvodu oprávněného zájmu Pořadatele, jímž je propagace Pořadatele a jeho produktů u spotřebitelů. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu konání soutěže a dále 3 roky ode dne ukončení soutěže.
Soutěžící bere na vědomí, že poskytuje osobní údaje dobrovolně. V případě, že údaje neposkytne nebo bude po jejich poskytnutí žádat, aby nebyly dále zpracovávány, nemůže se soutěže účastnit, neboť nebude možné zjistit jeho totožnost, komunikovat s ním ani mu předat případnou výhru. Ukončením zpracování osobních údajů soutěžícího proto končí bez dalšího jeho účast v soutěži.

Soutěžící má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, na omezení jejich zpracování, na přenositelnost osobních údajů a právo vznést námitku při zpracování pro účely přímého marketingu, včetně profilování.

Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii, ledaže to umožňují právní předpisy.

V případě pochybností o dodržování práv pořadatelem jakožto správcem osobních údajů se může soutěžící obrátit písemně na pořadatele na adrese jeho sídla nebo na e-mail info.cz@ifm.com. Na těchto adresách může soutěžící podat námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy, týkající se ochrany osobních údajů. Dozorovým orgánem ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může soutěžící podat stížnost.
Pořadatel informuje soutěžící, že na webové stránce může využívat dočasné soubory soutěžících ukládané v zařízení soutěžících (dále „cookies“), a to za účelem usnadnění technického chodu webové stránky, k provedení soutěže a k dalším marketingovým účelům pořadatele. Soutěžící uděluje pořadateli souhlas s využíváním cookies za stejných podmínek, za jakých budou zpracovávány jeho osobní údaje. Správu cookies lze provádět nástroji nastavení všech běžných webových prohlížečů. Odvolá-li soutěžící souhlas s využíváním cookies, je pořadatel oprávněn jej ze soutěže vyloučit.

Souhlas se zasílaním obchodních sdělení
Soutěžící souhlasí dle ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v platném znění, se zasíláním obchodních sdělení Pořadatele elektronickými prostředky. Tento souhlas může soutěžící kdykoliv zdarma nebo na náklady toho, jehož jménem se obchodní sdělení odesílá, odvolat, a to u pořadatele (jde-li o obchodní sdělení pořadatele) .

Ostatní ustanovení a podmínky
Přesné specifikace Výhry určí výhradně Pořadatel. Zobrazení Výher je ilustrativní. Pořadatel neodpovídá za škody způsobené Výherci v důsledku použití Výhry.

Výherci nejsou oprávněni požadovat finanční nebo jiné druhy plnění jako náhradu Výhry. Pořadatel není jinak povinen poskytnout Výherci plnění jakýmkoliv jiným způsobem a Výherci nebudou mít nárok na jakékoli jiné plnění ze strany Pořadatele, které není výslovně uvedeno v těchto pravidlech. Pořadatel neodpovídá za kvalitu cen poskytnutých třetími stranami. Odpovědnost za případné vady je nutné uplatnit přímo u těchto dodavatelů. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit Výhry podle vlastního uvážení.

Soutěžící může být ze soutěže vyloučen, pokud pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření, že soutěžící jedná podvodně, v rozporu s pravidly soutěže a/nebo s dobrými mravy (např. vystupuje pod falešnou identitou; při registraci uvede nepravdivé údaje; je osobou, která je z účasti v soutěži vyloučena apod.).
Pořadatel soutěže je oprávněn kdykoliv požadovat od soutěžícího doložení jeho identity a toho, že jedná v souladu s těmito pravidly a dobrými mravy. Nedoloží-li soutěžící svoji identitu nebo to, že jedná v souladu s těmito pravidly či dobrými mravy bez odkladu po obdržení výzvy pořadatele, může být ze soutěže vyloučen. V případě vyloučení outěžícího ze soutěže z jakéhokoliv důvodu jeho nárok na výhru zaniká.

Výhry, na které soutěžícím z jakéhokoliv důvodu zanikl nárok, propadají pořadateli, který s nimi naloží dle svého uvážení. V případě zániku nároku na výhru nemá soutěžící nárok na žádnou kompenzaci.
Soutěž nemá charakter veřejného příslibu. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv po dobu soutěže nebo před jejím zahájením změnit pravidla soutěže, včetně jejího přerušení či dřívějšího ukončení. Vymáhání účasti v soutěži či výhry soudní cestou je vyloučeno.

Pořadatel neodpovídá za chod sítě elektronických komunikací, dodávky elektrického proudu ani za chod zařízení soutěžícího či třetích osob, jež jsou potřebná k tipování a jinému jednání v rámci soutěže vyjma případů, kdy nemožnost jednání v rámci soutěže pořadatel nebo organizátor zaviní.
Pořadatel neposkytuje v souvislosti se soutěží technickou podporu ani poradenský servis.
Pořadatel neodpovídá za újmu vzniklou v souvislosti s využitím výher či s účastí v soutěži, s výjimkou případu, kdy takovou odpovědnost nelze podle obecně závazných právních přepisů smluvně vyloučit.

Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se soutěže, včetně posouzení splnění podmínek soutěže a účasti v ní. V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže nese důkazní břemeno soutěžící.
V případě rozporu ustanovení těchto pravidel a propagačních materiálů, příp. ostatních informací týkajících se soutěže, mají přednost ustanovení těchto pravidel.
V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícími a pořadatelem řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.
Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoli nedoručené zprávy nebo za nedoručení Výhry. Pořadatel nenese odpovědnost za případné chyby vzniklé v důsledku technických nebo komunikačních problémů. Pořadatel rozhodne s konečnou platností o jakýchkoli stížnostech nebo předložených námitkách. Pořadatel si vyhrazuje právo, aniž by byl povinen poskytnout náhradu za zkrácení, odložení, pozastavení nebo zrušení Soutěže nebo změnu nebo doplnění těchto pravidel jednostranně během doby Soutěže oznámením těchto změn na výše uvedené webové stránce, kde lze nalézt také kompletní a plné znění platných pravidel.

Tato Soutěž není v žádném případě provozována, sponzorována ani spojena s Facebookem a společnost Facebook za ni neodpovídá i přesto, že Facebook je použit k jejímu šíření. Informace poskytnuté během soutěže nebudou poskytnuty společnosti Facebook. Všechny dotazy, připomínky nebo stížnosti týkající se žádosti budou adresovány přímo Pořadateli, nikoli Facebooku.

V Praze dne 26. 9. 2019